GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG
Ajourført: november 2018
Velkommen til websted og apps udgivet af Eurosport:
Eurosport
OL-sendeplan torsdag: Dansk debut i BMX og Golf, roning og svømmefinaler
28/07/2021 PÅ 18:01
EUROSPORT, et forenklet aktieselskab med en kapital på 17.181.818,20 €
Hovedsæde: 3 rue Gaston et René Caudron - 92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 FRANKRIG
Selskabsregistreret ved RCS Nanterre nr. B 353 735 657
Ansvarshavende redaktør: Jean-Briac PERRETTE
Tel + 33 (0) 1 40 93 80 00
Herefter benævnt « Eurosport » eller « vi ».
Vi er værter for online kommunikationstjenester der er tilgængelige for offentligheden fra en url adresse af typen www.eurosport.com.
De andre tjenester hostes af vores partnere eller deres tjenesteydere, i henhold til oplysninger deres tjenester.
1. ACCEPT AF DE GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG
De generelle betingelser for brug (”GBB”) styrer:
Online kommunikationstjenester der er tilgængelige for offentligheden redigeret af Eurosport, det vil sige de websteder eller apps, gratis eller mod betaling, helliget sportsinformation, heri indbefattet redaktionelt indhold, audio, videos, interaktive multimedias, spil, rum til personlige bidrag (blogs, diskussionsforummer...) (benævnt ”Ydelserne”) og det,
uanset modtagerterminal, support, format eller gennem hvilke tekniske midler de omtalte Ydelser er stillet til rådighed af Eurosport.
På datoen for ajourføringen af GBB, er de disponible Ydelser dem der står på listen i Bilag 1. Denne liste er vejledende og kan variere: med tilføjelse eller ophævelse af Ydelser.
Brug af Ydelser medfører fra din side accept uden forbehold af GBB. Adgang til og brug af Ydelserne medfører accept og anvendelse af GBB. Hvis du ikke ønsker at tiltræde nærværende GBB, har du ikke tilladelse til at bruge Ydelserne.
Eurosport kan til enhver tid og efter eget skøn ændre GBB med henblik på tilpasning til udviklingen i forbindelse med nye medier. Du kan se den gældende version af GBB online i den dertil dedikerede rubrik. Derefter står det dig frit for ikke at tage adgang til Ydelserne og undlade at bruge dem, dersom betingelser ikke passer dig. Bruger du fortsat Ydelserne, også efter ændring af GBB, accepterer du de ændrede GBB.
Særlige betingelser kan anvendes for visse Ydelser, for eksempel betalte Ydelser, konkurrencer… I disse tilfælde er de særlige betingelser kompletterende og udelukker ikke brugen af nærværende GBB.
Umyndige persersoner: Da Ydelserne er bestemt for et bredt publikum, anbefaler vi forældre, eller personer med forældremyndighed at overvåge deres umyndige børns brug af Ydelserne. Sidstnævnte skal have deres forældres eller formynderes tilladelse til at bruge Ydelserne, navnlig til at oprette en brugerkonto. Samtykke til indsamling af persondata for en umyndig person skal gives eller tillades af den person der har forældremyndigheden.
2. TILMELDING TIL YDELSERNE

Udstyr (computere, telefoner, tablets, software, telekommunikationsmidler ...) der giver adgang til Ydelse(r) afholdes udelukkende af brugeren, tillige med telekommunikationsudgifter, der måtte være afledt af deres brug.
For at få adgang til og/eller bruge visse Ydelser, skal du tilmeldes med de oplysninger Eurosport forlanger via en formular.
Du skal garantere at samtlige oplysninger afgivet ved tilmeldingen eller andet angående Ydelserne er nøjagtige og komplette, og at du ikke tilmelder dig eller forsøger at tilmelde dig under en anden persons navn.
Når oplysningerne er afgivet korrekt og tilmeldingen er bekræftet af Eurosport, får du adgang til størstedelen af Ydelserne ved at logge på med dit brugernavn og dit password; dog undtaget de Ydelser der qua deres natur kræver kompletterende data (for eksempel betalte Ydelser, konkurrencer…).
Du har især adgang til Eurosport samfundet (”Eurosport Samfundet”), det vil sige samtlige de personer (brugere, journalister, aktivitetsmedarbejdere...) der af Eurosport er bemyndiget til bringe bidrag i det personlig rum for bidrag inden for Ydelser.
Vi anbefaler dig at huske dit brugernavn og password og ikke meddele dem til nogen andre da den profil du har oprettet fastlægger hver brugers rettigheder og forpligtelser, og som Eurosport vil vende sig imod i tilfælde af krænkelse af nærværende GBB. Du alene er ansvarlig for dit password. Du er forpligtet til uopholdeligt at underrette Eurosport i tilfælde af tab eller usurpation af dit password.
Oprettelse af en Eurosport konto er beregnet til brug for myndige personer.
I tilfælde af at en konto oprettes og der er givet tilladelse til indsamling af persondata for en umyndig person af den person der har forældremyndigheden, skal benyttelse af kontoen udelukkende ske under overvågning af en voksen.
Eurosport forbeholder sig ret til at deaktivere kontoen eller adgang for enhver person der ikke måtte overholde nærværende GBB, til hver en tid og uden forudgående varsel.
Tilmeldelse eller opkobling til Eurosport Ydelser via Tredjepartstjenester:
Vi tilbyder som alternativ at tilmelde dig og/eller tilslutning opkoble dig til visse Ydelser eller visse Ydelses-funktionaliteter (for eksempel rum for kommentarer), ved at bruge brugernavn fra Tredjepartstjenester (for eksempel Facebook, Twitter, Google). Du kan således nøjes med et klik på den rette knap, såsom « Facebook Connect » hvis du har en Facebook konto, så du forud kan udfylde din tilmeldelsesblanket til Eurosport automatisk med de oplysninger, du allerede har opgivet til det sociale netværk Facebook.
I så tilfælde skal Eurosport oprette en konto der er tilknyttet den pågældende tredjepartstjeneste (Facebook, Twitter eller Google) for at indsamle informationerne og kunne indsamle (i) oplysninger, når du navigerer på vores sociale netværkssider (for eksempel Eurosports Facebook) eller (ii) bruge deres autentificerings funktionaliteter.
Oprettelsen af en sådan konto styres i henhold til nærværende GBB og de vilkår for brug der er fastlagt af den pågældende tredjepart. Eurosport kan på ingen vis drages til ansvar i henhold hertil. For videre oplysninger om beskyttelse af dine persondata når du navigerer på disse websteder, bedes du tjekke privatlivspolitik for hvert af disse websteder.
3. INDHOLD AF YDELSERNE OG INTELLEKTUEL EJENDOM
For at give adgang til og fremme udveksling af oplysninger, ideer og indhold af værdi under de bedste vilkår må vi beskytte rettighederne for de mennesker der accepterer at dele deres værker med os.
3.1 Vores indhold
De indhold som vi stiller til disposition inden for rammerne af Ydelserne tilhører Eurosport og/eller dets filialer, affilierede virksomheder og/eller dets partnere eller rettighedshavere. Disse indhold er beskyttet af den intellektuelle ejendomsret i henhold til gældende lovgivning og internationale konventioner.
Det er forbudt uden vores tilladelse at reproducere, kopiere, sælge, ændre, genudgive, meddele, distribuere eller udnytte hele eller en del af Ydelsernes indhold, uanset metoden, heri indbefattet logoer, mærker, fotos, videoer, artikler, tilhørende kode og software, undtagen under de betingelser der er fastsat i vilkårene GBB.
Du har tilladelse til at bruge Ydelserne og deres indhold udelukkende til personlige ikke-kommercielle formål. Besøg på webstedet og brug af Ydelserne og udskrift af sider eller afsnit er kun tilladt til dit eget private brug.
Vi accepterer alle links der omdirigerer en bruger til Ydelserne. Imidlertid forbeholder vi os ret til om nødvendigt at anmode om dets fjernelse.
Du kan ikke skabe en ramme der integrerer indhold fra Ydelserne og heller ikke optage på et andet websted, eller apps online tjenesteydelse eller audiovisuelle ydelser, hele eller en del af indhold der hører ind under Ydelserne, hvad enten det drejer sig om Eurosports eller dets partneres ejendom.
Du har tilladelse til at udveksle visse indhold ved hjælp af udvekslingsfunktionen der tilbydes via vores Ydelser, som privatperson.
Enhver anden brug kræver udtrykkelig forudgående skriftlig billigelse fra Eurosport. I dette øjemed henviser vi dig til kontaktformularen, som er til disposition via Ydelserne.
3.2 Dine bidrag
Vi giver dig mulighed for at reagere på publikationerne og indgå i samspil med andre brugere i rummet for personlige bidrag som er beregnet hertil inden for Ydelserne.
Vi tilskynder til at berige Ydelsernes indhold ved at meddele dine reaktioner på alle typer indhold: artikler, live, kronikker, blogge, kommentarer... Reaktionerne kan være meninger, kompletterende information, forslag, spørgsmål...I denne anledning forpligter du dig til at deltage konstruktivt og med respekt for alle.
For at deltage skal du have en Eurosport konto, der giver dig adgang til Eurosport Samfundet som tidligere angivet.
Eurosport Samfundet består af brugere med en Eurosport konto, journalister og et vist antal aktivitetsmedarbejdere der af Eurosport er bemyndiget til at bidrage på Ydelsernes websted. journalisters aktivitetsmedarbejderes interventioner identificeres som sådanne.
Vi gør vores bedste for at tilbyde et indhold, der er kontrolleret, uden at kunne garantere at det er fri for unøjagtigheder og udeladelser. Det er af denne grund at brugernes bemærkninger og kompletterende oplysninger er velkomne.
For at alle kan udveksle synspunkter frit og i en venskabelig og hyggelig ånd bedes du overholde nedenstående regler. Enhver offentliggørelse der ikke overholder ét af disse principper, kan fjernes af vores team uden videre motivering fra vores side.
Vær høflig og hensynsfuld
Enhver kan tage ordet men bør respektere de andre når de har ordet. Undgå hidsighed, hånende attitude eller angreb på et andet medlem af Eurosport Samfundet.
Udtryk dig læseligt
Lad være med at skrive med store bogstaver, det er en måde at råbe op på, de andre deltagere vil opfatte dine ord som en aggression.
Undlad at indbefatte forkortelser, onomatopoietikon, overdreven brug af tegnsætning, ”SMS” sprog.
Undgå meddelelser på over 1000 tegn. Og sidst men ikke mindst omhyggelig stavning og syntaks letter læsningen.
Undgå at offentliggøre personlige oplysninger
Vore Ydelser er et åbent medie, online, tilgængeligt for alle. Vi fraråder derfor at offentliggøre den virkelige identitet, eller dine personlige data (e-mail, telefonnummer, postadresse...).
Overhold gældende lov og personrettigheder
Ethvert bidrag der svarer til et af nedenstående tilfælde er strengt forbudt (listen er ikke udtømmende):
Fornærmelse (skældsord, grovheder, aggressivitet, respektløshed, trusler…)
Bidrag der har karakter af pornografi, pædofili eller vold
Publikationer der qua deres natur risikerer at krænke privatlivets fred, mangle respekt for en person eller dennes værdighed, krænke lighed mellem mænd og kvinder, eller beskyttelsen af børn og unge.
Tredjeparts indhold offentliggjort uden dennes accept, således at der er tale om krænkelse af deres person og deres intellektuelle ejendomsret
Ansporing til racehad, diskrimination eller vold, til racisme, fremmedhad, kønsdiskriminering, homofobi eller revisionisme
Bagtalelse eller bagvaskelse
Hacking eller ansporing til hacking
Ansporing til brug af stoffer, spiritus og tobak
I øvrigt forbeholder vi os ret til at fjerne:
Bidrag der offentliggøres med reklame- eller kommercielt formål
Alle meddelelser der ikke holder sig til emnet
Tekster der reproduceres uden angivelse kilde
Ethvert hypertekstlink, hvis bestemmelsessted kan inddrage vores ansvar
Dine bidrag offentliggøres under dit fulde ansvar.
Under hensyntagen til Internets verdensomspændende karakter, forpligter enhver bruger sig til at overholde den lovgivning der gælder i det område hvor dennes dans indhold offentliggøres, lige meget hvad det drejer sig om. Hvad dette angår forpligter du dig lovgivningen gældende for offentliggørelse af indhold der udgår fra Frankrig og som komplementlovgivningen i det land du bor i.
Indberetning af misbrug
Som vært for rum til personlige bidrag, har vi ikke nogen generel forpligtelse til overvågning af de indhold der offentliggøres på vores sider. Bidrag offentliggøres med det samme og kontrolleres ikke principielt af Eurosport. Derfor har enhver bruger mulighed for at indberette til Eurosport en offentliggørelse der denne måtte anse for skadelig eller upassende med et klik på knappen ”Indberet” som findes på alle kommentarer. Derefter kan de pågældende bidrag fjernes af vores team og dets ophavsmand kan forvises fra webstedet for en tid der går fra 24 timer til en definitiv udelukkelse.
Nyoprettede kontoer, eller en retur fra forvisning har i den første tid begrænsede rettigheder.
Dersom du er af den mening at forkastelsen af et af dine bidrag ikke var begrundet, så kontakt os endelig https://www.eurosport.dk/contactus.shtml.
Endelig gør vi opmærksom på, at dersom din kommentar er fjernet og/eller din konto forvist af vores team, er det ingen nytte til at insistere og offentliggøre det samme bidrag flere gange eller oprette flere kontoer: ethvert forsøg på "floods" (angiver et stort antal unyttige meddelelser, uden mening eller uden forbindelse med det oprindelig emne, afsendt af én og samme person, eller gentaget af andre derefter), "trolls" (angiver meddelelser, der med vilje er polemiske), "doublons", "usurpation af en konto" vil alle systematisk blive forvist
Ledelse af Eurosport Samfundet
Vores aktivitetsteam består af journalister og aktivitetsledere der er bemyndiget af Eurosport, de griber ind for at understrege værdien af de mest rammende bidrag og svare på nogle af jeres spørgsmål.
Ved spørgsmål om ordstyring, hvordan Ydelserne fungerer, en idé til forbedring, et problem eller en bemærkning, så kontakt os endelig: https://www.eurosport.dk/contactus.shtml.
Fjernelse af dine bidrag
Du kan til hver en tid anmode om fjernelse af dine bidrag, så kontakt os endelig https://www.eurosport.dk/contactus.shtml, og angive artiklens adresse, det anvendte pseudonym, dato og klokkeslæt for offentliggørelsen og eventuelt den rettelse.
Licens
Når du reagerer på siderne for personlige bidrag tillader du offentliggørelse af dine bidrag på Ydelsernes websted og deres udnyttelse af Eurosport under de vilkår der beskrives i GBB.
Hvad angår indhold som du beslutter at sende uanset metode inden for Ydelserne, giver du Eurosport en ikke eksklusiv og gratis licens til Eurosport til at reproducere, repræsentere, behandle og oversætte hele eller en del af dit indhold og dette sker udelukkende med det formål at fremme Eurosports aktiviteter og/elle Ydelserne.
Denne licens tilkendes for hele verden, for enhver form for udnyttelse, alle medier alle sprednings metoder, kendte eller ikke kendte på dags dato, og for hele varigheden af den lovlige beskyttelse af intellektuel ejendom d (fornyelser og forlængelser indbefattet)
Du skal garantere at du har opnået de nødvendige rettigheder til denne udnyttelse
4. ANSVAR OG GARANTIER
Under hensyntagen til Internettets internationale dimension, erindrer vi dig om at du skal overholde alle ufravigelige love samt regler om offentlig ro og orden der gælder i det land du bor i.
Vores Ydelser
Brugen af Ydelserne og ethvert element eller enhver oplysning, der opnået vie Ydelserne, sorterer helt og holdent under dit ansvar. Eurosport er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader der måtte opstå som følge af dit brug af Ydelserne.
Vi gør vores bedste for at tilbyde Ydelser af kvalitet, og som er interessante og tiltalende, men vi kan under ingen omstændigheder garantere vores brugeres tilfredshed.
Vore Ydelser sættes til disposition "som de er" uden garanti fra Eurosport angående Ydelsernes tilgængelighed, deres funktioner, deres disponibilitet.
Vi garanterer ikke at de oplysninger der er til disposition inden for rammerne af Ydelserne er fri for fejl og unøjagtigheder. Vi garanterer heller ikke at Ydelserne eller den server der sætter dem til disposition er fri for virus eller andre farlige komponenter.
Vi er ikke ansvarlige for at det software der hentes ned via les Ydelserne fungerer og vores ansvar kan ikke inddrages i tilfælde af tekniske problemer som forhindrer nedhentning af det pågældende software.
Alt nedhentning af materiale som du foretager via Ydelserne, sker på din egen risiko og Eurosport kan ikke holdes ansvarlig for skader og tab af data der lagres i din pc eller anden modtagerterminal. Du må selv tage de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dine egne data og dit eget software mod smitte af din modtagerterminal med virus der cirkulerer på Internet.
Skulle vi være ansvarlige som følge af manglende opfyldelse af én af vores forpligtelser i henhold til disse GBB, vil erstatning kun angå de direkte personlige beviste skader, med udtrykkelig udelukkelse af erstatning for indirekte og immaterielle skader og/eller tab, såsom økonomiske tab, kommercielle tab, drifts- eller omsætningstab, tab af data.
Tredjeparts Ydelser
Vi minder om at Ydelserne og deres indhold som tilbydes af en tredjepart gennem vores Ydelser, alene er tredjeparts ansvar, for eksempel:
- produkter og/eller betalte Ydelser der leveres af tredjepart: vi udelukker vores ansvar i tilfælde af en tvist der kan forekomme mellem en tredjepart der er sælger og en bruger. Tredjeparts leverandører er eneansvarlige for overholdelse af samtlige de love der er gældende for de ydelser de tilbyder brugerne, det gælder navnlig love og regler angående: fjernsalg, forbrugerbeskyttelse, falsk eller vildledende reklame, priser, la varernes overensstemmelse. Du skal henholde dig til og overholde de pågældende Tredjepartstjenesters generelle betingelser for brug og/eller salg.
- konkurrencer: du kan få adgang til konkurrencer der tilbydes af tredjepart via vores Ydelser. Du skal henholde dig til og overholde hver konkurrences reglement. Hvis konkurrencen organiseres af tredjepart, skal Eurosport ikke behandle reklamationer, klager, retsforfølgelse, tvister angående deltagelse i disse konkurrencer.
- annoncører og eksterne links: vi er ikke ansvarlige for og kan ikke garantere præstationer for varer eller tjenester der leveres af annoncører på vores Ydelsers websted eller andre tjenester som linkene fører til.
Dine bidrag
Du skal garantere over for Eurosport, at du inden du offentliggør indhold i rummet for personlige bidrag, har sikret dig, at din publikation ikke udgør en krænkelse af gældende lov, navnlig:
- en krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsret,
- krænkelse af personer og/eller privatlivets fred,
- krænkelse af lov og orden sædelighed.
I denne forbindelse garanterer du at du er i besiddelse af samtlige rettigheder og nødvendige autorisationer fra de berørte rettighedshavere og garanterer Eurosport mod enhver form for sagsanlæg og søgsmål i denne anledning.
Generelt garanterer du Eurosport mod enhver anmodning, reklamation, sagsanlæg og/eller idømmelse af erstatning som Eurosport kunne være genstand for og/eller som kunne afsiges mod selskabet, som følge din krænkelse af én af bestemmelserne i nærværende GBB og/eller andre kompletterende eller særlige betingelser for Ydelserne og som kan anvendes over for dig.
5. JURISDIKTION/ GÆLDENDE LOV
Disse GBB er underlagt og fortolkes i henhold til fransk ret, med forbehold for enhver anden gældende bestemmelse eller forpligtelse. Enhver uoverensstemmmelse eller tvist der ikke afgøres i mindelighed indbringes for de kompetente domstole.
BILAG 1
LISTE OVER YDELSER DER TILBYDES AF EUROSPORT
(Vejledende ikke udtømmende og foranderlig liste)
Gratis websteder med sportsinformation:
http://www.eurosport.fr/
http://www.eurosport.com/
http://www.eurosport.de/
http://www.eurosport.es/
http://www.eurosport.co.uk/
http://www.eurosport.pl/
http://www.eurosport.pt/
http://www.eurosport.ro/
http://www.eurosport.no/
http://www.eurosport.nl/
http://www.eurosport.ru/
http://www.eurosport.se/
http://tr.eurosport.com/
http://asia.eurosport.com/
http://au.eurosport.com/
http://arabia.eurosport.com/
http://eurosport.qq.com/
http://www.eurosport.onet.pl/
Gratis websteder med statistisk sportsinformation:
http://arabia.livescore.eurosport.com
http://tr.livescore.eurosport.com
http://se.livescore.eurosport.com
http://ru.livescore.eurosport.com
http://pl.livescore.eurosport.com
http://livescore.eurosport.com
http://it.livescore.eurosport.com
http://fr.livescore.eurosport.com
http://es.livescore.eurosport.com
http://de.livescore.eurosport.com
http://cn.livescore.eurosport.com
http://uk.livescore.eurosport.com
Gratis og/eller betalte mobil apps:
Eurosport.com tilgængelig iOS, Android, Windows
Eurosport LiveScore tilgængelig iOS
RugbyRama tilgængelig iOS et Android
Eurosport VR tilgængelig iOS, Android et Samsung Gear VR
Legal
Databeskyttelsespolitik
10/07/2019 PÅ 08:40
Legal
Brugsvilkår med virkning fra 1. april 2020
01/04/2020 PÅ 09:04